dot


Platinum HD Package
Super-Entertainment-Pack
Super-Entertainment-Pack
Super Knowledge Pack
SuperSport-Pack
True Knowledge Package
จานแดงขายขาด SSK

 

จานแดงขายขาด SSK
จานแดงขายขาด SSK HD
PSI True TV ไม่มีรายเดือน
Truevisions-HD.COM


SuperSport Pack article

 New Super Sports

New Super Sports

โปรโมชั่นทรูวิชั่นส์ 1-31 มีนาคม 2557
New Super SuperSports Pack
ติดตั้งฟรีทุกจุด 1-4 จุด
ชำระค่าประกันอุปกรณ์จุดละ 2,000 บาท
รับสิทธิ์อัพเกรดชม Super Family Package นาน 3 เดือน
ใช้ทรูวิชั่นส์เอนิแวร์ฟรีถึง 31 สิงหาคม 2557
ต้องดำรงสานะต่อเนื่อง 6 เดือน

หรือ เลือกโปรโมชั่นที่ 2 ได้ดังนี้

โปรโมชั่นทรูวิชั่นส์ 1-31 มีนาคม 2557
New Super SuperSports Pack
ค่าติดตั้งจุดละ 1,200 บาท
ชำระค่าประกันอุปกรณ์จุดละ 2,000 บาท
ชมฟรี New Super SuperSports Pack 3 เดือน ทุกจุด
ใช้ทรูวิชั่นส์เอนิแวร์ฟรีถึง 31 สิงหาคม 2557
ไม่ต้องดำรงสานะต่อเนื่อง 6 เดือน

CAtv รับชมได้ 107 ช่อง HD 13 ช่อง
DStv รับชมได้ 99 ช่อง HD 10 ช่อง

ค่าบริการรายเดือน (รวมทุกอย่างแล้ว)
ติดตั้ง 1 จุด 590 บาท
ติดตั้ง 2 จุด 1,027.63 บาท
ติดตั้ง 3 จุด 1,465.26 บาท
ติดตั้ง 4 จุด 1,902.89 บาท

 

ช่องรายการทั้งหมด New Platinum HD
CAtv รับชมได้ทั้งหมด 173 ช่อง HD 50 ช่อง
DStv รับชมได้ทั้งหมด 159 ช่อง HD 40 ช่อง

ช่องรายการทั้งหมด New Gold HD
CAtv รับชมได้ทั้งหมด 149 ช่อง HD 39 ช่อง
DStv รับชมได้ทั้งหมด 136 ช่อง HD 31 ช่อง


ช่องรายการทั้งหมด New Super Family
CAtv รับชมได้ทั้งหมด 139 ช่อง HD 30 ช่อง
DStv รับชมได้ทั้งหมด 128 ช่อง HD 24 ช่อง

ช่องรายการทั้งหมด New Super Knowlege
CAtv รับชมได้ทั้งหมด 124 ช่อง HD 17 ช่อง
DStv รับชมได้ทั้งหมด 116 ช่อง HD 14 ช่อง


ช่องรายการทั้งหมด New Super Sports Pack
CAtv รับชมได้ทั้งหมด 107 ช่อง HD 13 ช่อง
DStv รับชมได้ทั้งหมด 99 ช่อง HD 10 ช่อง

ช่องรายการทั้งหมด True Knowledge
DStv รับชมได้ทั้งหมด 85 ช่อง

 

New Super Sports Package
พิเศษโปรโมชั่น สำหรับข้าราชการ

ติดตั้งฟรีทุกแพ็กเกจ
ค่ามัดจำอุปกรณ์จุดละ 1,000 บาท
(ลูกค้าทั่วไป 2,000 บาท)
อัพเกรดชม New Super Family HD Package 3 เดือน
สัญญา 6 เดือน

 

truevision hd

truevision hd

truevisions

truevisions

true vision

 

ถ้าต้องการ ฝากคำถามและเบอร์โทรติดต่อ 
โปรดแจ้งข้อมูลไว้ด้านล่างขวามือ
ทางเว็บไซต์จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดครับ

 

New Super Sports

 

true vision

true vision

true vision

 

เบอร์ติดต่อ

 

ตารางเปรียบเทียบค่าบริการจุดที่ 1 - 4

  จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4
อุปกรณ์ MPEG 4 MPEG 4 MPEG 4 MPEG 4
- แพ็กเกจรับชม Super Sports Super Sports Super Sports Super Sports
- ค่าติดตั้ง ติดตั้งฟรี ติดตั้งฟรี ติดตั้งฟรี ติดตั้งฟรี
- ค่าประกันอุปกรณ์ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
- ชม HD 5 ช่อง ฟรี ชมฟรี ชมฟรี ชมฟรี ชมฟรี
- ใช้ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ ฟรี 1 ปี ชมฟรี ชมฟรี ชมฟรี ชมฟรี
ค่าบริการรายเดือน        
- ค่าบริการแพ็กเกจรายเดือน 340.00 282.48 282.48 282.48
- ค่าบริการอุปกรณ์ 155.15 155.15 155.15 155.15
รวมค่าบริการรายเดือน        
- รวมค่าบริการรายเดือน (ติดตั้ง 1 จุด) 495.15      
- รวมค่าบริการรายเดือน (ติดตั้ง 2 จุด)   932.78    
- รวมค่าบริการรายเดือน (ติดตั้ง 3 จุด)     1,370.41  
- รวมค่าบริการรายเดือน (ติดตั้ง 4 จุด)       1,808.04

 

top

 

Supoer Sports Pack

 

ช่องรายการ Super Sports Pack HD
 

 

top


 

 

 

เอกสารประกอบการติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ ชุดเช่า ทรูไลฟ์ ฟรีวิว สำหรับทุกจังหวัด 77 จังหวัด
บุคคลทั่วไป

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ -
    ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และตราประทับบริษัทฯ อย่างละ 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


หน่วยงานราชการ, สถานทูต, สถาบันการศึกษา
1. ต้นฉบับหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หนังสือแจ้งให้ทำการติดตั้ง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด

true visions anywhere

 

top

 

เบอร์ติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อนัดติดตั้งได้ที่นี่


ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดตั้ง :  *
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :  *
วัน เดือน ปี ที่เกิด :  *
เบอร์มือถือ :  *
ที่อยู่ในการติดตั้ง :  *
วันที่ๆ ต้องการติดตั้ง :  *
เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ : Super Sport Pack 1 จุด 495 บาท
Super Sport Pack 2 จุด 933 บาท
Super Sport Pack 3 จุด 1,370 บาท
Super Sport Pack 4 จุด 1,808 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) :
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *truevisions

Platinum HD Package article
Gold HD Package article
Super Family Pack article
Super Entertainment Pack article
Super Knowledge Pack article
Knowledge Package article
Gold Lite Package Non Bundle article
ช่องรายการ True Knowledge article
ช่องรายการ Platinum-Gold article
Gold Lite Package articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.